THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2019

Địa điểm: CHLB Đức

Phạm vi: Thiết kế & thi công

Diện tích: 300m2

Phân loại: Nhà Hàng

Nhóm thực hiện: Cao Lan Anh, Nguyễn Duy Hải