Chùa Long Hưng

Liên Quan, Hà Tây, Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2018-2019

Địa điểm: Xã Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội.

Phạm vi: Thiết kế

Diện tích: 1500 m2

Phân loại: Công trình thương mại

Thực hiện: Lê Văn Trường