Shenzhen Office Tower

Shenzhen, Guangdong, China

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2015

Địa điểm: Shenzhen, Guangdong, China

Phạm vi: Thiết kế Concept

Phân loại: Trụ sở văn phòng

Nhóm thực hiện: Đức Nguyễn, Lê Văn Trường, ….