Daisy Resort & Spa

Tam Coc, Bich Dong, Ninh Binh

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2018-2019

Địa điểm: Khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, Ninh Bình

Phạm vi: Thiết kế

Phân loại: Khách sạn, Resort

Nhóm thực hiện: Lê Văn Trường, Đức Nguyễn