Trung tâm tổ chức sự kiện Kinh Bắc

Thành phố Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2019

Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh

Phạm vi: Thiết kế kiến trúc

Diện tích: 1700 m2

Phân loại: Nhà Hàng

Thực hiện: Lê Văn Trường