Tổ hợp showroom & dịch vụ Vinamotor

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2018-2019

Địa điểm: Bảo mật

Phạm vi: Thiết kế

Diện tích: Bảo mật

Phân loại: Công trình thương mại

Nhóm thực hiện: Đức Nguyễn, Lê Văn Trường, Đỗ Danh Thăng